تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت دوم )

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان کلسترول ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺑﺎﺷد. در ﺟﺪول زیر ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آورده ﺷﺪه اﺳت

- ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﺑﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت)و تامین وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D (اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﻣﺼﺮف ﺟﮕﺮ و روﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D ﺗﻮﺻﯿﻪ می شود. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن بالای50 ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ بالای60 سال 1000 تا 1500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﮐﻠﺴﯿﻢ (مجموعا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﮑﻤﻞ داروﯾﯽ) درﯾﺎﻓﺖ کنند.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش ﺳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ویتامین B12 بدن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﯿﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ (ﻃﺒﻖ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫید.

- ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﺬب آن ﮐﺎﻫﺶ می یابد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . توصیه می شود روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺷﯿﺮ، ﺟﮕﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ(پوست نگرفته) ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

- ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ فقر آهن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دیگر ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮي دارد اﻣﺎ در اﻓــﺮادي ﮐـــﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻢ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻧﯿﺎز ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﻫﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 7 میلی گرم است. زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺟﮕﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ ، ﮔﻮﺷﺖ ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر،ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه ﺑﺮگ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎشد.

- ﻣﺼﺮف روی در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ است. ﺑﻌﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺟﺬب روي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .برﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻣﯿــﺎﻧﺴﺎﻻن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻠﻬﺎي آﻫﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب روي را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺢ آن را در ادرار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد روي در ﺑﺪن ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلا ﻣﮑﻤﻞ روي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﮔﻨﺪم ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ روي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد روي ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ و اﻧﻮاع درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎ . اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روي ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎﺷﻨــﺪ ﻋﻠـﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ باقی می ماند.

ادامه دارد...
از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم
تلفن : 32207810 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مشاوره پوست و موکاهش وزن شصتکاهش وزن هفتادرژیم آنلاین
دلایل استپ وزن و راه رهایی از آن چیست؟ (قسمت اول)
7 مراقبت از پوست و مو هنگام کاهش وزن (قسمت اول)
انواع کربوهیدرات ها کدامند؛ کربوهیدرات پیچیده بخوریم یا ساده؟ (قسمت اول)
انواع کربوهیدرات ها کدامند؛ کربوهیدرات پیچیده بخوریم یا ساده؟ (قسمت چهارم)