تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت آخر )

- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﯾﮑﯽ از اﻣﻼح ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺪار ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن است . ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ اي در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻨﺪرم ﻫﺎي ﺳﻮء ﺟﺬب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ ، اﺳﻔﻨﺎج ، ادوﯾﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻼس ، داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ذرت ، ﻟﻮﺑﯿﺎي ﺳﻮﯾﺎ ، آﺟﯿﻞ ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. اﻓﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎل استراحت (Resting Metabolic Rate) رخ ﻣﯽ دهد. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن (Learn body mass) ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آید . ﻣﻘﺪاري از اﻓﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ .

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻋﻀﻼﻧﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﺣﺪود 30 تا 40 سالگی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ از ﺣﺪود 75 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ شود . ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮدان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﮑﻨﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺗﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و متابولیک ﻣﯽ شود.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ (Waist-to-hip) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ است. در اﻓﺮاد ﺳﻨﯿﻦ 55تا 69ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺧﺼﻮصا ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ است.

ﮐﺎﻫﺶ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺳﺮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ - اﻧﺮژي داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي در ﮔﺮدش ﻣﺜﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر a ﺗﻮﻣﻮرﻧﮑﺮوﺳﯿﺲ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ 1- می باشد. ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ 3 gr/dl از ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ارﺗﺒﺎط دارد.در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ و ﮐﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﮕﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺪن رد (Termoregulation) ﻧﻘﺶ دارد.

از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم
تلفن : 32207810 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مشاوره پوست و موکاهش وزن هفتادکاهش وزن شصترژیم آنلاین
انواع کربوهیدرات ها کدامند؛ کربوهیدرات پیچیده بخوریم یا ساده؟ (قسمت چهارم)
انواع کربوهیدرات ها کدامند؛ کربوهیدرات پیچیده بخوریم یا ساده؟ (قسمت اول)
دلایل استپ وزن و راه رهایی از آن چیست؟ (قسمت اول)
7 مراقبت از پوست و مو هنگام کاهش وزن (قسمت اول)